กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3341
ชื่อเรื่อง: เหตุผลของการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
ผลาดร สุวรรณโพธิ์
นราศักดิ์ กล่ำสี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การตัดสินใจ
กิจกรรมของนักศึกษา - - การตัดสินใจ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเหตุผลของการตัดสินใจเข้าสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำมาหาแนวทางในการเสริมแรงให้นิสิตตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การเก็บข้อมูลใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 33 คน และเลือกสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มแรก จำนวน 13 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานกิจกรรมนิสิต ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และเคยเป็นนักกิจกรรมตอนสมัยเป็นนักเรียน/ นิสิต มาก่อน จำนวน 9 คน กรอบแนวคิดในการวิจัยคือ ทฤษฎีที่เป็นเหตุผลในการตัดสินใจ เหตุผลการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ทฤษฎีการเสริมแรง และแนวทางในการเสริมแรงในนิสิตตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย พบว่า 1.ปัจจัยที่เป็นเหตุผลในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวน 6 ปัจจัย เรียงตามลำดับความสำคัญของข้อค้นพบ ได้แก่ ปัจจัยจากความชอบส่วนตัว ปัจจัยจากบุคคลอ้างอิง ปัจจัยด้านผลประโยชน์จากการทำกิจกรรม ปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยด้านจิตอาสาและปัจจัยด้านแรงเสริมจากคณะศึกษาศาสตร์ ตามลำดับ 2.แนวทางการเสริมแรงให้นิสิตในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สรุปได้เป็น 3 แนวาทาง ดังนี้ 1) แนวการเสริมแรงเพื่อสรรหานิสิตเข้ามาเป็นนักกิจกรรม มีวิธีการสำคัญ ได้แก่ การให้โควตานักดรียนกิจกรรมเด่น และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2) แนวทางเสริมแรงแก่ระหว่างเป็นนักกิจกรรม มีวิธีการ ได้แก่ การสร้างกิจกรรม การสร้างความตระหนักให้เกิดความภาคภูมิใจ และการปรับโครงสร้างองค์กรสโมสรนิสิต 3) แนวทางการเสริมแรงหลังทำกิจกรรมแก่นิสิตที่เสร็จสิ้นกิจกรรมไปแล้ว มีวิธีการสำคัญ ได้แก่ การมอบรางวัล และการสร้างกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แก่ศิษย์เก่านักกิจกรรม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3341
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial11n2p247-257.pdf569.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น