กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3340
ชื่อเรื่อง: ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Education strategies for the development of graduate characteristic based on Faculty of Education identity, Burapha Univesity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พักตร์วิภา โพธิ์ศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ - - บัณฑิต
อัตลักษณ์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2) ศึกษาสภาพการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3) นำเสนอยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการวิจัยแบบผสมผสานกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบประเมินยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านดูแลสุขภาพ ด้านประเสริฐน้ำใจ ด้านวินัยชั้นครู และด้านวิชาการเป็นเลิศ 2) สภาพการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีสภาพการดำเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านวินัยชั้นครู ด้านประเสริฐน้ำใจ ด้านวิชาการเป็นเลิศ ด้านดูแลสุขภาพ 3) ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณาวิชาชีพครู ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3340
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial11n2p213-222.pdf609.38 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น