กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3330
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorBanpot Wiroonratch
dc.contributor.authorSomsak Suwansukkul
dc.contributor.authorSrisuda Attawachara
dc.contributor.otherGraduate School of Commerce
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:20Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3330
dc.description.abstractThe article entitled “the Public Sectors’ Promotion to the Creation of Innovative Products and Services” had objectives to study and promote the creation of innovative products and services in Thailand by reviewing the literature concerning concepts and theories involved in innovation/ innovative organizations and the promotion of the creation of innovative products and services of public sectors in Thailand consisting of the cabinet, Ministry of Science and Technology, Advisory Committee to Develop an Innovative System of Thailand, Small and Medium Enterprise Promotion Office, and the Securities and Exchange Commission. The data were also collected from abroad as South Korea, Singapore and Enropean Union. It was found that there were stages of public sector’s policies to promote the creation of innovative products and services. The first stage included 1) the support for the expenses in doing research and developing the country’s innovation and 2) the reform of the incentive system, regulations and the laws that impeded the implementation and exploitation of research and innovation. The second stage was to support the researchers by promoting the quality of the teaching and integrating science, technology, engineering and mathematics. The country focused on training which aimed to develop mentors for entrepreneurs and to give support for further research for the commercial interests. The government had policy for marking support by giving the opportunity for research and innovation that had never been released to enter the commercial market without competing with foreign products. The government was First buyer and promoted business excellence to the international standards. To the reform of laws and regulations, the government provided tax incentives in order to support researches and development in private sectors. Moreover, the government had policies to buy innovation on the list with the special procurement method. This enabled SME s to develop innovation of business model by developing the entrepreneurs’ network, mutual vision, co-location, mutual use of instrument, including follow-up of technological development.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectBusiness administrationth_TH
dc.subjectPublic sector Promotion Innovationth_TH
dc.titleThe public sectors' promotion to the creation of innovative products and servicesen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume17
dc.year2015
dc.journalJournal of global business review
dc.page31-41.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
gbr17n1p31-41.pdf673.26 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น