กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3327
ชื่อเรื่อง: Applying combined technology acceptance model and the theory of planned behavior to study effect of intention to play casual online game
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Sarunya Lerdputtarak
Teetut Tresirichod
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Internet games
Technology
Technology acceptance
วันที่เผยแพร่: 2015
บทคัดย่อ: In year 2012, National Statistical Office reported that Thai people age between 15-24 years old has highest usage rate of internet while 65.4% of them spend time online for playing games. For marketers, it is important to understand how to design a successful game online that can satisfy the target users and retain those users. Therefore this study aims to study factors that motivate gamers to play casual game online. The results this study can make game online marketers to deeper understand their customers and can create suitable motivated marketing strategies for their markets. The results of this study confirm the perceived usefulness, flow experience, perceived enjoyment, human-computer interaction, subjective norm and attitude toward playing online games have significant relationship with behavioral intention at 0.05 level.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3327
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
gbr17n1p1-10.pdf522.61 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น