กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3325
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSuthasinee Susiva
dc.contributor.authorArcharee Chonteragul
dc.contributor.otherGraduate School of Commerce
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:20Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3325
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine factors that is influencing development of a day trip to Angsila village to serve Thai tourists’ expectations by individual factors, expectations and destination attributes that offer a one day trip plan to Angsila village for tourists to improve the tourist attractions by understanding the Thai tourists’ expectations. Twelve of Angsila’s important expected destination attributes were identified. A structured questionnaire was used. Four hundred and twenty (420) Thai tourists visiting Angsila’s 133 year old market were selected as samples. Discriminant analysis predicted the results of this study. The results show that, from Angsila’s attractive attributes, only five destination attributes represent how to develop a suitable day trip for Thai tourists. There five destination attributes include Angsils’s landscape, rest and relaxation, special animals, cheap and fresh seafood, and mortar.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectExpectation (Psychology) Touriststh_TH
dc.subjectTourismth_TH
dc.titleDevelopment of a day trip to Angsila village to serve Thai tourists' expectationen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume14
dc.year2012
dc.journalJournal of global business review
dc.page37-48.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
gbr16n2p37-48.pdf1.32 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น