กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/330
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรวิวรรณ วัฒนดิลก
dc.contributor.authorสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.contributor.authorจงกลณี จงอร่ามเรือง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:27Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:27Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/330
dc.description.abstractจากปัญหาการดื้อยาของเชื่อวัณโรค จึงจำเป็นต้องรีบค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรคที่มีศักยภาพที่ใช้ในการรักษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยต่อเนื่องที่เราดำเนินการอยู่ จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบชั้น EtOAc ของฟองน้ำ Smenospongia sp. ที่เก็บจากบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดชลบุรี สามารถแยกสารประกอบ aureole การแปลโครงสร้างโดยเทียบกับข้อมูลทางสเปคโตรสโคปีของสารที่รู้โครงสร้างแล้ว ขณะที่สารประกอบเคมี 8 ชนิด ถูกแยกมาจากฟองน้ำ lotrochota baculifera โดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโตรกราฟฟี ซึ่งสารทั้งหมดที่แยกได้อยู่ระหว่างการพิสูจน์โครงสร้างของสารโดยวิธีทางสเปคโตรสโคปี และการประเมินฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectฟองน้ำth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.subjectสารต้านเชื้อวัณโรคth_TH
dc.titleการค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรคจากฟองน้ำทะเลth_TH
dc.title.alternativeAnti-tuberculosis natural product drugs discovery from marine spongesth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeFrom emerging multiple drug resistance TB problem, it has become an urgent search for effective treatments. A known compound aureole was isolated from the EtOAc extract of the marine sponge Smenospongia sp. Which collected from eastern Gulf of Thailand at Chonburi province. Eight compounds were isolated from the marine sponge lotrochota baculifera by chromatography techniques. All of isolated compounds are in process of evaluating the anti-TB activity and also interpreting the structures by spectroscopic methods.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น