กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3309
ชื่อเรื่อง: ผลของการลงทุนของร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมไปยังชุมชนต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างร้านค้าปลีกและผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of SMEs retail store's investment in community to be long-term relationship between the retail store and its customers in Chonbuti province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมบัติ ธำรงสินถาวร
ณัฐิณี แซ่โง้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การลงทุน
ความพอใจของผู้บริโภค
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
ร้านค้าปลีก - - ไทย - - ชลบุรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผู้บริโภคในการลงทุนของร้านค้าปลีกไปยังชุมชนในการสรา้งความสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่งระหว่างผู้บริโภคและร้านค้าปลีกในชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคจำนวน 400 ตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดียว สถิติสหสัมพันธ์และการวิเครคาะห์สมการถดถอยแบบหลายตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีก การรับรู้ของผู้บริโภคต่อการลงทุนของร้านค้าปลีกไปยังชุมชน การรับรู้ของผู้บริโภคต่อการลงทุนของตัวผู้บริโภคเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม คือความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าปลีกกับผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ตัวแปรที่เหลืออีก 2 ตัวแปร คือ การรับรู้ของผู้บริโภคต่อการลงทุนของร้านค้าปลีกไปยังผู้บริโภคและคุณภาพของทางเลือกอื่นไม่ได้ส่งผลกระทบตัวตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3309
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bsn3n2p73-82.pdf162.96 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น