กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3308
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparative study of relations management and quality of work life among employees in an industries estate
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณี เดียวอิศเรศ
ชะเอม มีเชาวน์
คำสำคัญ: การบริหารแรงงาน
การรับรู้
คุณภาพชีวิตการทำงาน
สาขาเศรษฐศาสตร์
แรงงานสัมพันธ์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง มีวัตถุของการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์ของพนักงานในสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานและไม่มีสหภาพแรงงาน 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานและไม่มีสหภาพแรงงาน 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานและไม่มีสหภาพแรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานของสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานและไม่มีสหภาพแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี จำนวน 352 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายตามความสะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. พนักงานในสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานและไม่มีสหภาพแรงงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. พนักงานในสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการในภาพรวมแตกต่างกับพนักงานในสถานประกอบการที่ีไม่มีสหภาพแรงงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. การรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานไม่มีสหภาพแรงงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3308
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bsn3n2p32-53.pdf379.02 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น