กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3306
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมหมาย แจ่มกระจ่าง
dc.contributor.authorศรีวรรณ ยอดนิล
dc.contributor.authorโรจน์รวี พจน์พัฒนพล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:19Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:19Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3306
dc.description.abstractการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 726 คนและสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ผู้สอนจำนวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นด้านผู้สอนมากเป้นลำดับแรกรองลงมาเป็นด้านการวัดและประเมินผล ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการสอน และด้านหนังสือเรียนและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ 2.แนวทางการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านผู้สอน อาจารย์ผู้สอนต้องแจ่งวัตถุประสงค์และเนื้อหาของรายวิชาอย่างชัดเจน สอดแทรกคุณธรรมและแนวคิดในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนะนำแหล่งศึกษาความรู้เพื่อใช้ค้นคว้าประกอบ การเรียนได้อย่างกว้างขวาง ด้านดนื้อหา เน้นหลักสามห่วง สองเงื่อนไข โดยมีคำอธิบายถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันและด้านเงื่อไขความรู้ และคุณธรรมต้องเน้นหลักธรรมพื้นฐานที่สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องจัดแหล่งเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการผลิตสื่อและเอกสารประกิบการสอนที่ทันสมัย ด้านห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศร่มรื่น เป็นธรรมชาติ ห้องเรียนมีความพร้อมสำหรับใช้สื่อประกอบการสอน และด้านการวัดและประเมินผลต้องชี้แจงวิธีการเรียน มีการวัดผลและการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ความสำคัญกับพฤติกรรม ทัศนคติที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน 15 กิจกรรม ได้แก่ 1) ศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 2)การทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน 3)การทำบันทึกกิจวัตรประจำวัน 4)การวาง เป้าหมายชีวิต 5)การศึกษาพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 6) การศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลด้านเศรษฐกิจพอเพียง 7) การปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8)สร้างธุรกิจแนวใหม่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล 9)สวนครัวในสังคมเมือง 10) ผักอินทรีย์ กินดี อยู่ดี ชีวิตปลอดภัย 11)เยาวชนไทยไม่ตกเป้นทาสวัตถุนิยมการ 12) ลดภาวะโลกร้อน 13) การรณรงค์การประหยัดดน้ำ ประหยัดไฟ 14) การลดขยะ 15) การรักษาสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารการศึกษาth_TH
dc.subjectกิจกรรมการเรียนการสอนth_TH
dc.subjectเศรษฐกิจพอเพียงth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume11
dc.year2558
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development
dc.page109-118
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial11n2p109-118.pdf432.88 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น