กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3305
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cooperative web-based learning curriculum development for enhancing ethics using information and communication technology of secondary education school students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉลอง ทับศรี
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การวางแผนหลักสูตร
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
การเรียนรู้ร่วมกัน
จริยธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมืดเพื่อสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา(R & D)ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัย คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการนำไปใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้หลักสูตร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sample) จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบยมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที( t-test) ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และเอกสารประกอบหลักสูตร ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 85.85/80.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และผลการเปรียบเทียบจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนใช้หลักสูตรและหลังใช้หลักสูตร โดยการทดสอบค่าที t-test พบว่า หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3305
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial11n2p97-108.pdf568.67 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น