กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3293
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development model of recruitment and selection of civil service teachers and educational personnel for school director position
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ
บุญลือ ทองอยู่
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครู - - การคัดเลือกและสรรหา
ครู - - การคัดเลือกและสรรหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: มกร-2769
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 17 คน และใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการพัฒนารูปแบบโดยรอบที่ 1 สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกณฑ์การคัดเลือกสูงกว่า ร้อยละ 80 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ใช้แบบสอบถามหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เกณฑ์การคัดเลือกค่ามัธยฐานเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 และการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจำนวน 10 คน ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความนำ ประกอบด้วย แนวคิด วิสัยทัศน์ หลักการและวัตถุประสงค์ ส่วนที่ 2 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การสรรหา ประกอบด้วย 1) การวางแผนความตอ้ งการกำลัง คน 2) การกำหนด คุณสมบัติของผู้สมัคร 3) เทคนิควิธีการสรรหา 4) วิธีการสมัคร และ 5) ช่องทางการสมัคร ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือก ประกอบด้วย 1) แนวทางการคัดเลือก 2) วิธีการคัดเลือก 3) เกณฑ์การตัดสิน 4) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5) การกำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชี และ 6) ช่องทางการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ส่วนที่ 4 การพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง ส่วนที่ 5 การบรรจุและแต่งตั้ง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3293
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman8n1p90-102.pdf454.34 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น