กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3292
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยชีวสังคม ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors of bio-social job characteristics and job environment related to job motivation of Chinese teachers in Chonburi Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Yunkai Li
เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
สมโภชน์ อเนกสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การจูงใจในการทำงาน
ครู - - ความพอใจในการทำงาน - - ไทย - - ชลบุรี
สภาพแวดล้อมการทำงาน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยชีวสังคม ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานและแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีน ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรีและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยชีวสังคม ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานกับแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี จำนวน 54 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (X) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ไค-สแควร์ (Chi-square) และวิธีวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัย พบว่า 1. ลักษณะงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมาก สภาพแวดล้อมในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมาก และแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมาก 2. เพศมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ วุฒิทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ในทิศทางตรงกันข้ามกัน ประสบการณ์ในการทำงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีน ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ในทิศทางเดียวกัน และรายได้มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ในทิศทางเดียวกัน 3. ลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ในระดับค่อนข้างสูง (r = .68) และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ในระดับสูง (r = .88)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3292
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman8n1p77-89.pdf447.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น