กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3291
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมุทร ชำนาญ
dc.contributor.authorสุรัตน์ ไชยชมภู
dc.contributor.authorพรจันทร์ โพธินาค
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:18Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:18Z
dc.date.issued2556-2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3291
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 200 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสถานศึกษา และปัจจัยด้านส่วนตัว มีค่าอำนาจ จำแนกรวมทั้งฉบับอยู่ระหว่าง .22 ถึง .78 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Hierarchical Multiple Regression ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรทำนายที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอยู่ระหว่าง -.012 ถึง .218 โดยที่ตัวแปรดัมมี่อาชีพเกษตรกรรม/ ค้าขาย และทัศนคติและนิสัยในการเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรดัมมี่กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกและทางลบอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีปัจจัยที่เหมาะสมที่ใช้ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจำนวน 19 ตัว จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผล การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ตัวแปรดัมมี่อาชีพเกษตรกรรม/ ค้าขาย ตัวแปรดัมมี่ อาชีพธุรกิจส่วนตัวแปรดัมมี่อาชีพรับจ้าง และตัวแปรดัมมี่กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอำนาจในการ พยากรณ์ร้อยละ 12.6 ดังสมการพยากรณ์ สมการพยากรณ์รูปคะแนนดิบ YGPA = 3.569 - 0.090** X1 - 0.063* X2 - 0.030 X3 - 0.067* X4 – 0.028 X5 + 0.007 X6 + 0.031 X7 + 0.023 X8 - 0.020 X9 + 0.007 X10 + 0.034 X11 + 0.018 X12 + 0 X13 - 0.009 X14 + 0.018 X15 + 0.064** X16- 0.001 X17 - 0.050 X18 + 0.004 X19 สมการพยากรณ์รูปคะแนนมาตรฐาน ZGPA = - 0.319** Z1 - 0.222 * Z2 - 0.107 Z3 - 0.23* Z4 – 0.099 Z 5 + 0.024 Z 6 + 0.111 Z 7 + 0.018 Z8 - 0.072 Z 9 + 0.025 Z 10 + 0.120 Z 11 + 0.065 Z 12 - 0.002 Z13 - 0.033 Z14 + 0.063 Z15 + 0.228** Z16 - 0.005 Z17 - 0.176 Z18 + 0.014 Z19th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการวัดผลทางการศึกษาth_TH
dc.subjectการศึกษาขั้นอุดมศึกษาth_TH
dc.subjectผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeFactors affecting to academic achievement of undergraduate students with low grade point average in Burapha Universityen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume8
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research was to study factors contributing to academic achievement of undergraduate students with low grade point average in Burapha University. The sample was 200 undergraduate sophomore students with low grade point average in Burapha University in the 2009 academic year by stratified random sampling. The instrument used to collect data was divided into 3 episodes and included family factors, institute factors and personal factors. The coefficient of item discrimination ranged from .22 to .78 and the coefficient reliability was .97. The statistical devices used for the data analysis were Pearson’s Product Moment Correlation and multiple regression analysis of Hierarchical Multiple Regression. The result showed predictor variables that are correlated with academic achievement ranged from -.012 to .218. The dummy career variable of agriculture and trade and attitudes and learning habits were negatively related with academic achievement at .05 level of significance. The dummy variables in science subjects were positively related with academic achievementat .01 level of significance. The number of factors that were used to predict academic achievement was 19. The results of the study were as follows: Variables related to academic achievement of undergraduate students with low grade point average in Burapha University were dummy variable agriculture/ trade, dummy variable self-employed, dummy variable employee and dummy variables in science subjects with cooperative prediction at 12.6 percentas shown in following prediction equation: Raw score YGPA = 3.569 - 0.090** X1 - 0.063* X2 - 0.030 X3 - 0.067* X4 – 0.028 X5 + 0.007 X6 + 0.031 X7 + 0.023 X8 - 0.020 X9 + 0.007 X10 + 0.034 X11 + 0.018 X12 + 0 X13 - 0.009 X14 + 0.018 X15 + 0.064** X16- 0.001 X17 - 0.050 X18 + 0.004 X19 Standard score ZGPA = - 0.319** Z1 - 0.222 * Z2 - 0.107 Z3 - 0.23* Z4 – 0.099 Z 5 + 0.024 Z 6 + 0.111 Z 7 + 0.018 Z8 - 0.072 Z 9 + 0.025 Z 10 + 0.120 Z 11 + 0.065 Z 12 - 0.002 Z13 - 0.033 Z14 + 0.063 Z15 + 0.228** Z16 - 0.005 Z17 - 0.176 Z18 + 0.014 Z19en
dc.journalวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University
dc.page47-62.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
47-62.pdf533.22 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น