กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3291
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting to academic achievement of undergraduate students with low grade point average in Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมุทร ชำนาญ
สุรัตน์ ไชยชมภู
พรจันทร์ โพธินาค
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การวัดผลทางการศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: มกร-2769
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 200 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสถานศึกษา และปัจจัยด้านส่วนตัว มีค่าอำนาจ จำแนกรวมทั้งฉบับอยู่ระหว่าง .22 ถึง .78 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Hierarchical Multiple Regression ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรทำนายที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอยู่ระหว่าง -.012 ถึง .218 โดยที่ตัวแปรดัมมี่อาชีพเกษตรกรรม/ ค้าขาย และทัศนคติและนิสัยในการเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรดัมมี่กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกและทางลบอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีปัจจัยที่เหมาะสมที่ใช้ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจำนวน 19 ตัว จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผล การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ตัวแปรดัมมี่อาชีพเกษตรกรรม/ ค้าขาย ตัวแปรดัมมี่ อาชีพธุรกิจส่วนตัวแปรดัมมี่อาชีพรับจ้าง และตัวแปรดัมมี่กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอำนาจในการ พยากรณ์ร้อยละ 12.6 ดังสมการพยากรณ์ สมการพยากรณ์รูปคะแนนดิบ YGPA = 3.569 - 0.090** X1 - 0.063* X2 - 0.030 X3 - 0.067* X4 – 0.028 X5 + 0.007 X6 + 0.031 X7 + 0.023 X8 - 0.020 X9 + 0.007 X10 + 0.034 X11 + 0.018 X12 + 0 X13 - 0.009 X14 + 0.018 X15 + 0.064** X16- 0.001 X17 - 0.050 X18 + 0.004 X19 สมการพยากรณ์รูปคะแนนมาตรฐาน ZGPA = - 0.319** Z1 - 0.222 * Z2 - 0.107 Z3 - 0.23* Z4 – 0.099 Z 5 + 0.024 Z 6 + 0.111 Z 7 + 0.018 Z8 - 0.072 Z 9 + 0.025 Z 10 + 0.120 Z 11 + 0.065 Z 12 - 0.002 Z13 - 0.033 Z14 + 0.063 Z15 + 0.228** Z16 - 0.005 Z17 - 0.176 Z18 + 0.014 Z19
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3291
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
47-62.pdf533.22 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น