กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3279
ชื่อเรื่อง: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนากับการศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The learning activities management under the contemplative education concept: A case study in development and education course
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรวุฒิ เพ็งพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนการสอน
จิตตปัญญาศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมในรายวิชาตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิตตามจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการพัฒนาศึกษา จากนิสิตวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจำนวน 32 คน โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)ประกอบด้วยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การจดบันทึก และรายงานการประเมินตนเองของผู้เรียนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบกิจกรรมในรายวิชาทั้ง 8 กิจกรรม มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาทั้ง 8 บทเรียน สามารถนำกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาได้แก่ สุนทรียสนทนา (Dialogue) การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) การเขียนบันทึก (Journaling) และการสะท้อนความคิดรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (Self and Group Reflection) 2. ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทั้ง 8 กิจกรรม พบว่า ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง (พุทธิพิสัย) ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการเรียนรู้ (จิตพิสัย) และผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะต่อการเรียนรู้ (ทักษะพิสัย) 3. ผู้เรียนมีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในด้านโลกทัศน์ ด้านการตระหนักถึงคนรอบข้าง ด้านการตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านความรัก ความเมตตา และด้านนิยามความสุขในการเรียนรู้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3279
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc11n1p279-290.pdf169.73 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น