กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3278
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorธนะวัฒน์ วรรณประภา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:17Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:17Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3278
dc.description.abstractการศึกษาวัจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2) เพื่อเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพดารจัดการเรียนการสอนด้านพฤติกรรมดารเรียนของตนโดยจำแนกตามประเภทนิสิต 3) เพื่อเปรีบยเทียบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนต่อรายวิชาโดยจำแนกตามประเภทนิสิต 4) เพื่อเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยการจำแนกตามประเภทนิสิต ในการศึกานี้ผู้วิจัยใช้มูลจากจากระบบประเมินประเมินประสิทธิสาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกอาจารย์ประจำสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาตร์ ที่ดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 54 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2,079 คน เป็นนิสิตภาคปกติ 555 คน และนิสิตภาพพิเศษ 1,524 คน ผลการวิจัย ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน คือ ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนของตนม ความคิดแห็นต่อรายวิชา และความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ พบว่าในภาพรวม นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับดีมาก (X̅ = 4.54, SD = .304)และนิสิตภาคพิเศษมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับดี (X̅= 4.42, SD = .239)th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารการศึกษาth_TH
dc.subjectการศึกษาขั้นอุดมศึกษาth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeThe synthesis of performance of lecturers in teaching management in graduate studies level Faculty of Education, Burapha Universityen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume11
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeThis research aimed to 1) synthesize the effectiveness of lecturers’ teaching management in graduate studies level of Faculty of Education, Burapha University 2) compare the effectiveness of teaching management on studying behavior that categorized by type of students 3) compare the effectiveness of teaching management towards courses that categorized by type of students 4) compare the effectiveness of lecturers’ teaching management that categorized by type of students. The data from Teaching and Learning Effectiveness Evaluation System, Burapha University were analyzed for this study. The samples were 54 lecturers who taught in graduate level in semester 1, academic year 2014 and 2,079 graduate studies students from 555 students fulltime; and part time 1,524. Results of the study are as followers: The performance evaluation of teaching a graduate of the Faculty of Education and the third is a review of their study habits, the reviews on the course, the management and teaching staff. Found that overall Graduate students fulltime opinion on the effectiveness of teaching and learning at a very good level (X̅ = 4.54, SD = .304) and part time student opinions on the effectiveness of teaching and learning at a good level (X̅= 4.42, SD = .239)en
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development
dc.page270-278.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc11n1p270-278.pdf113.63 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น