กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3277
ชื่อเรื่อง: การประเมิน "หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต" ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Curriculum assessment in bachelor of education programming in Thai music and dance teaching (revised in 2005), Department of learning management, Faculty of Education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชูชาติ พิณพาทย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต - - หลักสูตร
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ประกอบการตัดสินใจในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต ภาควิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน อาจารย์ผู้สอน ที่ทำการสอนในหลักสูตรที่ประเมินในระหว่างปีการศึกษา 2549-2557 จำนวน 3 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่นิสิตฝึกประสบการณ์ จำนวน 29 คน นิสิตชั้นปีที่ 5 ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนี้ จำนวน 29 คน และศิษย์เก่าที่เข้ามศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จนถึงปีการศึกษาปี 2557 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว จำนวน 12 คน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ผลการวิจัยที่พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร สำหรับตัวแปรที่ควรนำมาพิจารราเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือด้านกระบวนการประเด็นปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ห้องปฏิบัติดนตรีเครื่องสาย ห้องเครื่องปี่พาทย์ ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนและนิสิตปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กันมากขึ้น และเครื่องดนตรีเครื่องสาย เครื่องปี่พาทย์ ไม่เพียงพอกับจำนวนนิสิต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3277
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc11n1p258-269.pdf153.74 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น