กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3275
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชูชาติ พิณพาทย์
อภิพัชร เฟื่องเกษม
กมลวรรณ พลรักดี
อรวรา บัวผา
ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมิณหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ศึกษาความพึงพอใจและข้อควรพัฒนาที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏสังคีต โดยใช้รูปแบบซิปป์ โมเดล (Cipp Model) โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจำนวน 5 คน 2) นิสิตปฏิบัติวิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนนาฏสังคีต ปีการศึกษา 2558 จำนวน 20 คน 3) ผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้นิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูที่โรงเรียนต่างๆ จำนวน 20 คน โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร นิสิตปฏิบัติวิชาชีพครู ผู้บริหารและผู้ใช้นิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดทรัพยากรด้านเครื่องดนตรี ควรมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา และห้องเรียนก็ควรพัฒนาให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ 2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปฏิบัติวิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนนาฏสังคีต ปีการศึกา 2558 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 3. ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้นิสิตที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในโรงเรียนต่างๆ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด มีข้อเสนอแนะให้มีการเพิ่มทักษะด้านความถนัดให้นิสิตปฏิบัติการสอนมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อกับการแสดงด้วย เช่น การแสดงและการจัดการแสดง ในภาพรวมคุณภาพของนิสิตปฏิบัติการสอนมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3275
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc11n1p231-245.pdf186.1 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น