กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3253
ชื่อเรื่อง: การประกวดนางงามกับระบบชายเป็นใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Beauty pageant and public patriarchy
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุังนภา ยรรยงเกษมสุข
สุมิต อินทวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การประกวดความงาม
นางงาม
ระบบชายเป็นใหญ่
สตรี
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การประกวดนางงามเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างสังคมที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิง และการมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะอันจะนำไปสู่การยอมรับและยกย่องในคุณสมบัติรวมทั้งความรู้ และความสามารถ แต่ด้วยสังคมที่ยังห่อหุ้มด้วยระบบชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงจึงรู้สึกยินดีกับการมีพื้นที่ ๆ เปิดกว้างในสาธารณะ ซึ่งเป็นการหลอกว่ามีความเท่าเทียมกันกับผู้ชาย เพราะแท้ที่จริงแล้วระบบชายเป็นใหญ่ยังคงดำรงอยู่ เพียงแต่โครงสร้างในการสร้างความชอบธรรมได้เปลี่ยนแปลงไป แต่เดิมโครงสร้างที่สนับสนุนระบบชายเป็นใหญ่จำกัดผู้หญิงให้อยู่แต่ในบ้าน โครงสร้างใหม่ในศตวรรษที่ 20 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม วัฒนธรรมการบริโภค รวมทั้งการสื่อสาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงออกมานอกบ้าน และทำงานนอกบ้านได้ แต่โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปยังคงได้จำกัดผู้หญิงให้ด้อยกว่าผ่านการจ้างงาน การจัดแบ่ง และกลุ่มที่กดขี่ ก็กลายเป็นกลุ่มคนและระบบ ไม่ใช่สามีหรือพ่อในครอบครัวอีกต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3253
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bpe3n1p83-105.pdf1.77 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น