กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3241
ชื่อเรื่อง: โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นนิยม กับการโหยหาอดีต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Globalization, localism and nostalgia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การโหยหาอดีต
ท้องถิ่นนิยม
สาขาสังคมวิทยา
โลกาภิวัตน์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ในโลกโลกาภิวัฒน์ ระบบ และกระบวนการต่าง ๆ ได้เชื่อมโยงต่อกัน และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อระบบทั่วทั้งหมด ดูเหมือนว่าโลกาภิวัฒน์จะทำให้ความหลากหลายมีมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีและการสื่อสาร แต่ความเป้นจริงแล้วกลับทำให้ความขัดแย้งและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเข้มข้นมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ผู้คนโดดเดี่ยวจนเกิดความรู้สึกโหยหาอดีตที่เคยมีชีวิตชีวา ท้องถิ่นนิยมในฐานะพลังต้านทานโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งการพัฒนา ความทันสมัยการเป็นอุตสาหกรรม การเป็นตะวันตก ที่ได้กลายเป็นวาทกรรมหลักที่ครอบงำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโลกที่สามรวมทั้งประเทศไทยกว่าหกสิบปีได้แสดงให้เห็นถึงความไม่สมมาตรของการผลิตและการกระจายทรัพยากร และอำนาจในชุมชน กระนั้น ความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนภายใต้การเติบโตของท้องถิ่นนิยมกลับถูกคุกคามด้วยทุนนิยม การตลาดและสื่อ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน ชุมชน และองค์กรของรัฐ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3241
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bpe2n2p1-15.pdf1.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น