กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3226
ชื่อเรื่อง: Home health care in Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วารี กังใจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
พฤติกรรมสุขภาพ
สุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2540
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3226
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p50-53.pdf246.74 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น