กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3222
ชื่อเรื่อง: ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียด ของครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Stress and coping methods of families caring for Aids patients
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณทนา ศุภสีมานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ครอบครัว
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วย - - การดูแล
โรคเอดส์ - - ผู้ป่วย
สุขภาพจิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2540
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3222
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p8-18.pdf767.03 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น