กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3217
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:24Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:24Z
dc.date.issued2540
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3217
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารการศึกษาth_TH
dc.subjectการพยาบาล - - การศึกษาและการสอนth_TH
dc.subjectพยาบาลศาสตร์ - - หลักสูตรth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleทิศทางการจัดการศึกษาทางการพยาบาลth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume5
dc.year2540
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page57-60.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p57-60.pdf394.5 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น