กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3215
ชื่อเรื่อง: เกียรติภูมิของสมาชิกสมาคมวิชาชีพการพยาบาล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The prestige of the member of nurses' association
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พยาบาล - - สมาคมวิชาชีพ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2540
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3215
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p83-86.pdf339.62 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น