กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3213
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An analysis of faculty culture in Thai higher education institutions
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: บุคลากรทางการศึกษา
วัฒนธรรม
สาขาการศึกษา
อาจารย์มหาวิทยาลัย
วันที่เผยแพร่: 2540
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3213
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p153-165.pdf1.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น