กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3210
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศิรประภา พฤทธิกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:24Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:24Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3210
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการนิเทศการศึกษาth_TH
dc.subjectการบริหารการศึกษาth_TH
dc.subjectการพัฒนาบทเรียนร่วมกันth_TH
dc.subjectการศึกษาปฐมวัยth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยth_TH
dc.title.alternativeResearch and development of supervision process through lesson study approach for enhancing early childhood practicum students' learning organization competencyen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume10
dc.year2557
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development
dc.page245-260.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc10n1p245-260.pdf953.78 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น