กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3208
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
dc.contributor.authorเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
dc.contributor.authorพงษ์เทพ จิระโร
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:24Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:24Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3208
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จจากสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครู ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 9 แห่ง 2) พัฒนารูปแบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรับรองรูปแบบจำนวน 9 คน 3) ทดลองรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Posttest Only Design โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับโรงเรียนวัดทุ่งยายชี และ ประเมินผลการทดลองการใช้รูปแบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และเทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) ด้วยการเลือกอย่างเจาะจงผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 24 คน 4) ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จำนวน 8 คน ด้วยการเลือกอย่างเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นข้อกำหนดทั่วไป 2) ขั้นนโยบายสิ่งแวดล้อม 3) ขั้นการวางแผน 4) ขั้นการนำไปปฏิบัติ 5) ขั้นการตรวจสอบ 6) ขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ผลการประเมินรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ปฏิบัติในโรงเรียนth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการจัดการสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.subjectไอเอสโอ 14001th_TH
dc.subjectสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการพัฒนารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume10
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this study was to develop research aims by developing a model for environmental Management System by ISO 14001 for schools under the Office of Basic Education Commission by using a Mixed method Research . The research consists of four steps 1) analyzed baseline data by doing in depth interview from 3 purposive sampling from successful schools in ISO 14001 management and using questionnaires to collect circumstance and problem based information about ISO 14001 management from the administrators and teachers in the 9 sample schools 2) developed model by discussing and inspecting with provided expert persons who are taken from purposive sampling to authenticate the model 3) do One Group Posttest Only Design experimental practice by using the model in the purposive sampling is Watthungyayshee school and evaluated by using Workshop and Focus Group technique among the 24 sampling specialist 4) Evaluated possibility of the model by using Connoisseurship technique with a selection of 8 purposive sampling. The results showed that a model of environmental management development based on ISO 14001 of schools under the office of basic education commision consists of six steps: 1) General Requirements 2) Environmental Policy 3) Planning 4) Implementation 5) Checking 6) Management Review the results of evaluating model found that these six step can be applied to use practically in schools under the Office of Basic Education Commissionen
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development
dc.page210-222.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc10n1p210-222.pdf727.94 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น