กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3204
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวิมลรัตน์ จตุรานนท์
dc.contributor.authorสุนทร บำเรอราช
dc.contributor.authorกฤษณี สงสวัสดิ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:23Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:23Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3204
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการทำงานกลุ่มในการศึกษาth_TH
dc.subjectครุศาสตร์ - - การศึกษาและการสอนth_TH
dc.subjectระบบการเรียนการสอนth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้าง ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume10
dc.year2557
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development
dc.page151-164.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc10n1p151-164.pdf756.79 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น