กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3204
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้าง ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
สุนทร บำเรอราช
กฤษณี สงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การทำงานกลุ่มในการศึกษา
ครุศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน
ระบบการเรียนการสอน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3204
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc10n1p151-164.pdf756.79 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น