กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3201
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of web-based lessons on education quality assurance for bachelor's degree students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉลอง ทับศรี
สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
สร้อยระย้า เขตต์คีรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาเว็บไซต์
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
ประกันคุณภาพการศึกษา - - การเรียนการสอนผ่านเว็บ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนบนเว็บและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นกระบวนการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา (Development) 4) การนำไปใช้ (Implementation) และ 5) การประเมินผล (Evaluation) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ 2) แบบประเมินบทเรียนบนเว็บ 6) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มนิสิตคณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษารายวิชาองค์การและการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติในการ แจกแจงแบบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนาทำให้ได้บทเรียนบนเว็บเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 4 บทเรียน ที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.75/85.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กำหนดไว้ 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนบทเรียนบนเว็บเรื่องการประกัน คุณภาพการศึกษา พบว่า หลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บผู้เรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนบทเรียนบนเว็บอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3201
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc10n1p68-78.pdf785.9 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น