กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3197
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
เสรี ชัดแช้ม
สุนทร บำเรอราช
ลัดดาวัลย์ มีทอง
คำสำคัญ: การวางแผนหลักสูตร
การศึกษา - - หลักสูตร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สาขาการศึกษา
หลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3197
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p55-64.pdf1.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น