กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3196
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวิมลรัตน์ จตุรานนท์
dc.contributor.authorเสรี ชัดแช้ม
dc.contributor.authorภัณฑ์ธิมา ภูรีโรจน์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:23Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:23Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3196
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการรำth_TH
dc.subjectการวางแผนหลักสูตรth_TH
dc.subjectศิลปะการแสดง - - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) - - ไทย - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.subjectหลักสูตรth_TH
dc.titleการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง ระบำกรมหลวงชุมพรรำลึก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume1
dc.year2550
dc.journalวารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of curriculum and instruction
dc.page65-77.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p65-77.pdf1.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น