กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3194
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้วิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of Using the Process-Writing Method on the English-Writing Ability of Mattayomsuksa 1 Students of Benchamaratrungsarit 2 School
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุ่นเรือน เนื่องจำนงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอน
ภาษาอังกฤษ - - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3194
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p107-114.pdf781.65 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น