กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3193
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสาระดนตรีแบบพหุวิทยาการเรื่อง เพลงและภูมิปัญญาชาวบ้านเมืองแปดริ้วสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
สุชาดา กรเพชรปาณี
ณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย
จิรา จันทร์กระจ่าง
บุญร่วม ทิพพศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การวางแผนหลักสูตร
ดนตรี - - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3193
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p78-95.pdf1.77 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น