กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3192
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวิมลรัตน์ จตุรานนท์
dc.contributor.authorเสรี ชัดแช้ม
dc.contributor.authorสุนทร บำเรอราช
dc.contributor.authorวราภรณ์ ดิษริยะกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:22Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:22Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3192
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการวางแผนหลักสูตรth_TH
dc.subjectวิทยาศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)th_TH
dc.subjectวิทยาศาสตร์ - - หลักสูตรth_TH
dc.subjectหลักสูตรth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4th_TH
dc.title.alternativeThe Development of Local Curriculum on Environmental Conservation for Pathom Suksa Four Studentsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume1
dc.year2550
dc.journalวารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of curriculum and instruction
dc.page45-54.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p45-54.pdf999.06 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น