กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3191
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Physics Achievement and Physics Problem Solving Skill of Mathyomsuksa Students Using Inquiry Method of Teaching Enhanced by Polya' s Problem Solving Technique
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณเทียร ชมดอกไม้
นุพันธ์ เขียวไม้งาม
อรพินท์ ชื่นชอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอนแบบแก้ปัญหา
การแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฟิสิกส์ - - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3191
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p37-44.pdf705.22 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น