กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3187
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
ปริญญา ทองสอน
อัมพร ภู่ระหงษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอนด้วยสื่อ
การแต่งคำประพันธ์
ภาษาไทย - - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) - - ชลบุรี
ภาษาไทย - - การสอนด้วยสื่อ
ภาษาไทย - - แบบเรียนสำเร็จรูป
แบบเรียนสำเร็จรูป
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3187
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p22-30.pdf860.51 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น