กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3183
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Intensive shrimp farm and environmental impact
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รตีวรรณ อ่อนรัศมี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้ง - - การเลี้ยง - - แง่สิ่งแวดล้อม
กุ้ง - - การเลี้ยง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2545
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3183
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
129-141.pdf148.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น