กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/318
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการเลี้ยงแม่เพรียงวัยอ่อนด้วยอาหารผสมสาหร่ายทะเลสูตรต่าง ๆ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of formulation of seaweed diets n development of culturing polychaete (Nereis sp.)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ขวัญเรือน ศรีนุ้ย
นิตยา ไชยเนตร
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สาหร่ายทะเล
อาหารสัตว์
ไส้เดือนทะเล - - การเจริญเติบโต
ไส้เดือนทะเล - - การเลี้ยง
ไส้เดือนทะเล - - อาหาร
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการเก็บรวบรวมและสำรวจชนิดของสาหร่ายทะเลที่เกยตื้น 2 แหล่ง คือ หลังสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา และชายหาดวอนนภาถึงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ถึง กุมภาพันธ์ 2550 จำนวน 7 ครั้ง พบสาหร่ายทะเล 3 กลุ่ม คือสาหร่ายสีน้ำตาล (brown algae) มี 4 สกุล คือ สาหร่ายเห็ดหูหนู (Padina sp.),สาหร่ายทุ่น (Sagussum sp.), สาหร่ายเฟิร์นเขากวาง (Dictyota sp.), สาหร่ายฝอย (Hypnea sp.) สาหร่ายสีแดง (red algae) มี 3 สกุล 4 ชนิด คือ สาหร่ายวุ้น (gracilaria fisherii), (G. changii), สาหร่ายหนาม (Acanthophora spicifer และ Luarencia sp. และสาหร่ายสีเขียว (Green algae) มี 1 สกุล คือ สาหร่ายไส้ไก่ (Enteromorpha sp.) พบคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายเฟิร์นเขากวาง (Dictyta sp.) และสาหร่ายหนาม (A. specifera) มีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 18.9 และ 7.95% ไขมัน 9.15 และ 2.02 % ตามลำดับ โดยใช้เป็นส่วนผสมอาหารเลี้ยงเพรียงทรายประกอบด้วยอาหาร 3 สูตร สูตรที่ 1 สูตรอาหารกุ้งทั่วไป, สูตรที่ 2 สูตรสาหร่าย Dictyota sp. สูตรที่ 3 สูตรผสมสาหร่าย A. specifera ซึ่งประกอบด้วยปริมาณโปรตีน ร้อยละ 38.44, 38.2 และ 38.9 และปริมาณไขมันร้อยละ 8.10,9.7 และ 5.9 ตามลำดับ หลังการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 3 เดือน Nereis sp. มีอัตราการรอดร้อยละ 41.6, 58.3 และ 41.6 ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/318
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น