กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3179
ชื่อเรื่อง: ผลของยีสต์ปฏิปักษ์และสารแอมโมเนียมโมลิบเดตที่มีต่อการเจริญและการงอก ของสปอร์เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of and antagonistic yeast and ammonium molybdate on growth and spore germination of Colletotrichum gloeosporioides causing mango anthracnose disease
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุเทพ ภาสุระ
วรรณวิมล จิ๋วแย้ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ยีสต์
สปอร์
แอมโมเนียมโมลิบเดต
เชื้อรา
แอนแทรคโนส
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: โรคแอนแทรคโนสเป็นปัญหาสําคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมะมาวงหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมโรคโดยชีววิธีเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช งานวิจัยนี้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของยีสต์ปฏิปักษ์ ร่วมกับสารแอมโมเนียมโมลิบเดต (NH4Mo) ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยและการงอกของสปอร์เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง พบว่า การใช้ยีสต์ปฏิปักษ์สายพันธุ์ VCU24 หรือการใช้สาร NH4Mo ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยมวลต่อปริมาตรเพียงอย่างเดียว มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. gloeosporioides ในรูปของน้ำหนักแห้งได้ถึงร้อยละ 57.1 และ 78.6 ตามลําดับ และเมื่อใช้ยีสต์ปฏิปักษ์สายพันธุ์ VCU24 ร่วมกับสาร NH4Mo พบว่า สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราก่อโรคได้ดีที่สุดถึงร้อยละ 92.9 เมื่อศึกษาผลต่อการงอกของสปอร์เชื้อราก่อโรคดังกล่าว พบว่า การใช้ยีสต์ปฏิปักษ์สายพันธุ์ VCU24 ร่วมกับสาร NH4Mo ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยมวลต่อปริมาตร สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ราก่อโรคได้สูงกว่าการใช้ยีสต์ปฏิปักษ์สายพันธุ์ VCU24 หรือสาร NH4Mo ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยมวลต่อปริมาตรเพียงอย่างเดียว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3179
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
123-128.pdf764.4 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น