กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3178
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) ต่อเอนไซม์ Cytochrome P450 2A6
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of medicinal folk plants from Ban-Ang-Ed official community forest project (The Chaipattana foundation) on cytochrome P4502A6 enzyme
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรงกลด สารภูษิต
พรพิมล รงค์นพรัตน์
จันทร์ทิพย์ อนันตกูล
ศรินยา ทองแจ่ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: นิโคติน
ป่าชุมชน
พืชสมุนไพร
ไซโตโครมพี-450
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3178
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
185-190.pdf869.51 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น