กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3175
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต และดัชนีความหนาของร่างกาย ที่มีความสัมพันธ์กับอายุ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Age-Related Changes in Blood Pressure and Body Mass Index
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชนัดดา แนบเกษร
อรวรรณ แก้วบุญชู
สุนีย์ ละกำปั่น
สมจิต ปทุมานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความดันเลือด
ร่างกาย
อายุ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2541
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3175
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p31-40.pdf13.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น