กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3175
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorชนัดดา แนบเกษร
dc.contributor.authorอรวรรณ แก้วบุญชู
dc.contributor.authorสุนีย์ ละกำปั่น
dc.contributor.authorสมจิต ปทุมานนท์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:21Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:21Z
dc.date.issued2541
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3175
dc.language.isothth_TH
dc.subjectความดันเลือดth_TH
dc.subjectร่างกายth_TH
dc.subjectอายุth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต และดัชนีความหนาของร่างกาย ที่มีความสัมพันธ์กับอายุth_TH
dc.title.alternativeAge-Related Changes in Blood Pressure and Body Mass Indexen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume6
dc.year2541
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page31-40.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p31-40.pdf13.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น