กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3174
ชื่อเรื่อง: ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Self-esteem, self-care agency, and quality of life in olderly
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วารี กังใจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต
ผู้สูงอายุ - - จิตวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2541
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3174
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p12-20.pdf7.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น