กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3173
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอด ระหว่างมารดาที่ติดเชื้อ HIV และมารดาที่ไม่ติดเชื้อ HIV ที่มีบุตรคนแรก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Commparison of maternal attachment and postpartum adaptation to motherhood between primiparous HIV positive mothers and HIV negative mothers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพิศ สุวรรณประทีป
นุจรี เนตรทิพย์
หัทยา เจริญรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: มารดาและเด็ก
โรคเอดส์
เอชไอวี (ไวรัส)
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2541
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3173
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-11.pdf2.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น