กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3172
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorปณิดา ขัดสงคราม
dc.contributor.authorวารี เนื่องจำนงค์
dc.contributor.authorวิสาตรี คงเจริญสุนทร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:21Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:21Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3172
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารบริสุทธิ์ friedelin จากส่วนสกัดเฮกเซนของรากรักดํา ผสมกับยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส คือ Escherichia coli ATCC 25913, Acinetobacter baumannii และ Pseudomonas aeruginosa โดยหาค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพร่วม (FIC) ของสารบริสุทธิ์และยาปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี Broth dilution susceptibility test ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าความเข้มข้นที่ต่ําที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ 50% (minimal inhibitory concentration: MIC50) ของแอมพิซิลลิน และ friedelin มีค่าระหว่าง 256.00-512.00 μM และ 512.00-1024.00 μM ตามลําดับ ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพร่วมของ friedelin ร่วมกับแอมพิซิลลิน ต่อเชื้อทดสอบเท่ากับ 0.25-2.00 การวิเคราะห์ฤทธิ์ร่วมกันของสารทั้งสองชนิดเมื่อเทียบกับสารเพียงชนิดเดียว พบว่า friedelin ร่วมกับแอมพิซิลลิน มีประสิทธิภาพการเสริมฤทธิ์ในการยับยั้ง E. coliATCC 25913 ได้ดีกว่าเชื้อทดสอบอื่น โดยมีค่า FIC เท่ากับ 0.25 ผลการศึกษาครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า friedelin จากรากรักดํา สามารถเสริมฤทธิ์ร่วมกับแอมพิซิลลินในการยับยั้งเชื้อแกรมลบฉวยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectรักดำth_TH
dc.subjectแอมพิซิลลินth_TH
dc.subjectแบคทีเรียแกรมลบth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการเสริมฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ friedelin จากรักดำ (Diospyros curranii Merr.) ร่วมกับยาแอมพิซิลลินในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสth_TH
dc.title.alternativeSynergistic antibacterial effect of friedelin from Diospyros curranii Merr. and ampicillin against some opportunistic gram-negative bacteriaen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.volume3
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThe objective of this research was to compare synergistic effect of friedelin that isolated from hexane extract from the root of Diospyros curranii Merr., and ampicillin. The tests were conducted against opportunistic Gramnegative bacteria, Escherichia coli ATCC 25913, Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa. To determine value of fractional inhibitory concentration (FIC), the broth dilution susceptibility test was designed for detecting synergistic effect. The results were shown that MIC50 of ampicillin and friedelin against all bacterial isolates were 256.00 to 512.00 μM and 512.00 to 1024.00 μM, respectively. The FICs of friedelin mixed with ampicillin were 0.25 to 2.00. Compared to individual drug, friedelin mixed with ampicillin was shown the best synergistic effect against E. coli ATCC 25913 with the FIC of 0.25. The results obtained here indicated that friedelin, isolated from the root of D. curranii, had an effective synergistic effect with ampicillin against opportunistic Gramnegative bacteriaen
dc.journal19
dc.page204-210.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
204-210.pdf900.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น