กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3172
ชื่อเรื่อง: การเสริมฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ friedelin จากรักดำ (Diospyros curranii Merr.) ร่วมกับยาแอมพิซิลลินในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Synergistic antibacterial effect of friedelin from Diospyros curranii Merr. and ampicillin against some opportunistic gram-negative bacteria
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปณิดา ขัดสงคราม
วารี เนื่องจำนงค์
วิสาตรี คงเจริญสุนทร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: รักดำ
แอมพิซิลลิน
แบคทีเรียแกรมลบ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารบริสุทธิ์ friedelin จากส่วนสกัดเฮกเซนของรากรักดํา ผสมกับยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส คือ Escherichia coli ATCC 25913, Acinetobacter baumannii และ Pseudomonas aeruginosa โดยหาค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพร่วม (FIC) ของสารบริสุทธิ์และยาปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี Broth dilution susceptibility test ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าความเข้มข้นที่ต่ําที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ 50% (minimal inhibitory concentration: MIC50) ของแอมพิซิลลิน และ friedelin มีค่าระหว่าง 256.00-512.00 μM และ 512.00-1024.00 μM ตามลําดับ ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพร่วมของ friedelin ร่วมกับแอมพิซิลลิน ต่อเชื้อทดสอบเท่ากับ 0.25-2.00 การวิเคราะห์ฤทธิ์ร่วมกันของสารทั้งสองชนิดเมื่อเทียบกับสารเพียงชนิดเดียว พบว่า friedelin ร่วมกับแอมพิซิลลิน มีประสิทธิภาพการเสริมฤทธิ์ในการยับยั้ง E. coliATCC 25913 ได้ดีกว่าเชื้อทดสอบอื่น โดยมีค่า FIC เท่ากับ 0.25 ผลการศึกษาครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า friedelin จากรากรักดํา สามารถเสริมฤทธิ์ร่วมกับแอมพิซิลลินในการยับยั้งเชื้อแกรมลบฉวยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3172
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
204-210.pdf900.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น