กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3171
ชื่อเรื่อง: ศูนย์พัฒนาเด็กในออสเตรเลีย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Child Care Center in Australia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล ธีระรังสิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - ออสเตรเลีย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เด็ก - - การดูแล
วันที่เผยแพร่: 2542
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3171
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p52-57.pdf9.6 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น