กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3169
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนิภาวรรณ สามารถกิจ
dc.contributor.authorกนกนุช ชื่นเลิศสกุล
dc.contributor.authorวัลภา คุณทรงเกียรติ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:20Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:20Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3169
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการพยาบาล - - การศึกษาและการสอนth_TH
dc.subjectการพยาบาลth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงth_TH
dc.title.alternativeEducation for Advanced Nursing Practiceen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume7
dc.year2542
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page35-40.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p35-40.pdf3.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น