กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3160
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง กับการดูแลตนเอง ของมารดาในระยะหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship between self-esteem and self-care practice of mothers during postpartum period with HIV-positive
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมสมัย รัตนกรีฑากุล
นุจรี เนตรทิพย์
วิไลวรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: สตรีมีครรภ์ - - จิตวิทยา
โรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์ - - ผู้ป่วย - - จิตวิทยา
โรคเอดส์ - - ผู้ป่วย - - จิตวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2542
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3160
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p9-18.pdf2.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น